(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
DIN 55404:2013-04
Packaging test - Method of test for determining the pattern repeat of flexible packaging materials
Verpackungsprüfung - Prüfverfahren zur Bestimmung der Rapportlänge für flexible Packstoffe
Отменен
Печатное изданиеПечатная копияЭлектронный (pdf)
41.28 € (включая НДС 20%)
Разработчик:
Зарубежные/DIN