(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
ÖNORM CEN/TR 13201-1:2005-09
Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes
Действует
Печатная копияПечатное издание
133.68 € (включая НДС 20%)
Разработчик:
Зарубежные/ON
ICS:
93.080.40 Street lighting and related equipment / Уличное освещение и связанное с ним оборудование
Ключевые слова:
Straßenbeleuchtung,Beleuchtung,Beleuchtungsklasse,Auswahl,Lichttechnik,Begriffe,Terminologie,Bewertung,Klassifikation,Abbildung,Straße,Straßenausstattung,Blendung,Lichtstärke,Sicherheit,Verkehr,Verkehrsteilnehmer,Witterung,Kriminalität,Eigenschaft,Anforderung,Anforderungsfestlegung,Tabelle