(812) 309-78-59
(495) 223-46-76
DIN IEC 60404-8-6:2005-05
Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials (IEC 60404-8-6:1999 + IEC 68/293/CD:2004)
Magnetische Werkstoffe - Teil 8-6: Anforderungen an einzelne Werkstoffe - Weichmagnetische metallische Werkstoffe (IEC 60404-8-6:1999 + IEC 68/293/CD:2004)
Отменен
Печатное изданиеПечатная копияЭлектронный (pdf)
190.01 € (включая НДС 20%)
Разработчик:
Зарубежные/DIN